alone

2009年3月29日星期日


alone
============================================
i hate alone
i hate u didnt be my side
i hate lonely
i hate sad
i hate cry
i hate u din care me
Y U WAN LEAVE ME ALONE???????
Damn hate UUUUU

0 Papiilon ' ♥: